1
Modernizacja: ta� rozprawa pozosta�a zaktualizowana, a�eby doprowadzi� impulsy o przestronno�ci 512GB.

Plextor zaszala� z tamt� edycj� M8Pe NVMe. Sprzedaje ona trzy nietypowe typy tego� indywidualnego SSD, �eby dor�czy� par� parametr�w i alternatywie m�wi�cych studzenia . Kt�rykolwiek z projekt�w wnoszony egzystuje w czterech przeciwstawnych kubaturach. �wie�o co otrzymali�my debiutan