1
قوانین بسیار آسان و مالیات نسبتا پایین کشور یونان سبب شده که متقاضیان اقامت از طریق ثبت شرکت یونان و اروپا این کشور را به عنوان مقصد اولیه خود انتخاب نمایند ، زیرا با شرکت ثبت شده در یونان شخص می تواند نمایندگی این شرکت را در هر نقطه از حوزه ی شنگن دایر نموده و فقط یکبار مالیات را در یونان پرداخت نماید این مزیت سبب حفظ سرمایه ی شرکت و معافیت از پرداخت مالیات های سنگین به کشورهای دیگر اروپایی می